弗朗兹·卡夫卡(Franz Kafka Gazeteci Olursa)

Edebiyatliteratürüneyalnızcaeserleriyledeğilhayatabakışıile dekatkıdabulunmuşolan Kafka,üstünehalayazılaryazılanve eserleri silbaştanyorumlanan birisidir。 Kafka etkisi ve Kafkaesk gibi terimlerin deoluşmasındaeserlerininönemlipayıvardır。

Francesco Cix墨西拿-弗朗兹·卡夫卡

Franz Kafkahayatıboyunca kendi potansiyeliniyaşayamamışve dahaçokailesinin(babasının)onuniçinçizdiğirolüoynamış。 İstemediğiokulagitmiş,istemediğibölümüokumuşhattaistemediğinişanlılıkdönemlerigeçirmiş。 Ancak bir noktadahayatınıkendisinin kontrol etmesigerektiğinidüşünmüşve kendialdığıkararlaragöreyaşamışbknz:Milena’yla mektuplarüzerindenyaşadığıaşk。 Yine de ne olursa olsun KafkababasınınyüzünesöyleyemedikleriniBabaya Mektuplar eseriyleyazıyadöktü。 Ölümündensonrayayınlananbu eserbabasınınbaskısınıanlattığıdönemikapsar。

Yasadığıdönemdepopülerve bilinen birisi olarak意见21日。yüzyılagelindiğindeKafkadünyaedebiyatınaadınıaltınharflerleyazdırmışoldu。

Ancak bu edebikişiliğive hukukbürosundakiavukatkimliğinindışında,bildiğimizKafka gazeteciolsaydınasılolurdu?

Kafkaönceliklekendidönemininin豆浆sorunlarına和insanilişkilerineodaklanmışbir yazar。 “Dönüşüm” ve“ Dava” eserlerindeolduğugibibirçokeserinde bukonularıağıreleştirilerve metaforlar ileişlemiştir。

Eserlerindenanlaşıldığıüzere卡夫卡,toplumun,toplumsalyaşamın已经toplumsalkurumlarınyarattığı名称konmamış,niteliği潭olarakaçıklanmamışotoritelerkarşısındaTUMçıkışyollarıkapatılmışolan bireyin NEyazıkきhiçbir扎曼başarıylasonuçlandıramadığıØsavaşıaktarır。 Busavaşıkazanamayacağınıhissedenler ise umutsuzluk vekaranlıkbirdünyadaresmedilmişolurlar。 Bu,biraz distopyaya biraz daumutsuzluğakayananlatımıKafka’nınkasvetli,boğucuveendişeuyandıranbir yazar olarakdüşünülmesineneden oluyor(GelişimHachette,1993; 2069)。

Kafkaesk / Edvina Meta

Sofalsorunlarınkafasınıkurcalamasıylaeserlerinde bukonularıişleyenKafka,bir gazeteciolsaydıyine sokaktakihalkınsesi olmaya,haberlerini toplumsalolayalırılaırılaılaılaılaısyıııııııııııııııııııııııı

Eserlerininbirçoğundaise kendiyaşamındankesitlerbulunduğugörülmektedir。 Bu daaslında她的工作在yakaranlıkolanduygularıbirduyarlılıkeksenindeişlediğinigöstemektedir。 EserlerinçoğundakiK. isimlikahramanlarınKafka’yıtemsil ettikleridüşünülebilir。 哈达·加兹特奇·奥拉拉克·布·杜亚尔里勒·勒哈格勒·哈贝莱琳德·伊斯莱琳·卡夫卡·穆哈里夫·伊兰·埃迪尔迪!

BununyanındaKafka’nıneserleri birakımabağlanamayacakkadarözgünolduğuhalde ekspresyonizci,varoluşçu,现实主义的综合主义者olaraktanımlanmıştır。 BununyanındaDeleuze ve Guattari akademikçevrelerindeKafka’yıyanlışyorumladığınıdüşünüyor。 Kafka’nınsoyut olarak olarakyorumlanmasınınyanındaDeleuze ve Guattari’yi Kafka etkisininaltınıçizmesininnedeniKafka’yımetaforik ya da sembolik olarakgörmelerdeıı (Bensmaia,Deleuze,Guattari,2015)。

让·保罗·萨特丹(Jean Paul Sartre’dan)说:“卡夫卡·奥尔马萨伊(Kafkaolmasaydı)çağımızın自行车。

Kafka’nınyapıtlarıüzerineçokdeğişikyorumlaryapılmış,她的小男孩edebiyat ve felsefe okulu Kafka’da kendigörüşleriniyansıtangüçlüözellikleryakalamışlardır。 Sartre ve Camus gibivaroluşçularKafka’nıneserlerinde“ korku” ve“hiçlik”unsurlarınıişlediğinisöylemişlerdir。 拥护者,保守主义者,青年主义者,现代主义者,法学家,犹太法学家(杜鲁·韦涅斯; 244)。

Elyazması/弗朗兹·卡夫卡

Bu nedenleaslındaKafka bir gazeteciolsaydı,edebiduruşunaparalel olarak bir kimlikgeliştirirdi。 Kendiyaşadığıbaskıyı,toplumunyaşadığıbaskıylaharmanlayarak bireyi merkezekoyduğueserleri onun gazetecilikyapsaydıdaeleştiriodaklı,toplumssaléeııııııiıiiiiiiiiiiiiii

Bu nedenle eserlerindeyarattığı她的“ K”。aslındakendisinden de birparçataşıyanbizleriz。